Jakie systemy firestoping posiada w swojej ofercie marka Promat?

firestopping

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Taki podział sprawia, że wszelkiego rodzaju instalacje techniczne, a w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą wielokrotnie przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi. Przejścia te – zwane również przepustami – podobnie jak przegrody, w których są zainstalowane, musza spełniać kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej. Zgodnie z Warunkami Technicznymi przepusty instalacyjne powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) nie niższą niż wymagana dla przegrody, w której są zainstalowane. W zakresie ogniochronnych przepustów instalacyjnych Promat oferuje szeroką bazę rozwiązań technicznych, które możemy podzielić na dwie grupy:

  • masy i zaprawy ogniochronne
  • kołnierze i opaski ogniochronne.

Jakie systemy firestoping posiada w swojej ofercie marka Promat?

Kołnierz ogniochronny PROMASTOP®-UniCollar

Dzięki zastosowaniu kołnierzy ogniochronnych PROMASTOP®-UniCollar i PROMASTOP®-FC oraz opasek ogniochronnych PROMASTOP®-W mamy możliwość uszczelnienia przejść rur z tworzyw sztucznych przez stropy i ściany, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu na inne strefy pożarowe. Dodatkowo kołnierze PROMASTOP®-UniCollar oraz opaski PROMASTOP®-W mogą być stosowane do uszczelniania przejść rur stalowych, żeliwnych i miedzianych w dodatkowej izolacji z syntetycznego kauczuku. Kołnierze i opaski ogniochronne PROMASTOP® zapewniają uszczelnionym przepustom rurowym klasę odporności ogniowej EI120. Dodatkowo, do zabezpieczenia ogniochronnego przejść rur metalowych Promat proponuje zastosowanie masy ogniochronnej PROMASTOP®-Coating zarówno w uszczelnianiu przejść rur pojedynczych jak i w przejściach kombinowanych. Jednym z najnowszych produktów oferowanych przez Promat jest opaska ogniochronna PROMASTOP®-W, służąca do zabezpieczenia przepustów rur wykonanych z tworzyw sztucznych. PROMASTOP®-W to pęczniejąca podczas pożaru taśma grubości 2.5 mm, która dzięki swojej elastyczności umożliwia zabezpieczenie rur o dowolnej średnicy. Opaska ogniochronna PROMASTOP®-W może być stosowana zarówno w ścianach lekkich jak i masywnych oraz w stropach i sufitach. Zapewnia ochronę przeciwpożarową do 120 minut.

Jakie systemy firestoping posiada w swojej ofercie marka Promat?

PROMASTOP®-W

Kolejnym innowacyjnym produktem jest kołnierz ogniochronny PROMASTOP®-FC służący do zabezpieczania rur wykonanych w tworzyw sztucznych. PROMASTOP®-FC to wykonany z malowanej proszkowo stali szlachetnej kołnierz ogniochronny zawierający pęczniejącą pod wpływem działania wysokiej temperatury wkładkę wykonaną na bazie grafitu. PROMASTOP®-FC zamyka przejścia rur przechodzących przez ściany i stropy, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu na inne strefy pożarowe. Kołnierz stosowany jest przede wszystkim jako zabezpieczenie przeciwpożarowe rur o średnicach 250 i 315 mm. PROMASTOP®-FC gwarantuje zabezpieczenie ogniochronne do klasy EI120.

Jakie systemy firestoping posiada w swojej ofercie marka Promat?

Kołnierz ogniochronny PROMASTOP®-FC

Uszczelnienie przepustów kablowych wykonuje się przy zastosowaniu masy ogniochronnej PROMASTOP®-Coating w połączeniu z wełną mineralną lub zapraw ogniochronnych PROMASTOP®. Zaprawy i masy ogniochronne PROMASTOP® pozwalają na zabezpieczenie przejść kabli elektrycznych przez przegrody budowlane zachowując ich klasę odporności ogniowej. Wyróżniamy następujące rodzaje przepustów kablowych:

  • przepusty kablowe zabezpieczone wełną mineralną w połączeniu z bezrozpuszczalnikową, endotermiczną masą ogniochronną PROMASTOP®-Coating
  • przepusty kablowe chronione zaprawa ogniochronna PROMASTOP® Typ S
  • przepusty kablowe zabezpieczone pianką PROMAFOAM® C w połączeniu z masą ogniochronną PROMASTOP®-Coating

Przejścia pojedynczych przewodów mogą być również w prosty i skuteczny sposób zabezpieczone przez uszczelnienie wełną mineralną masą ogniochronną PROMASEAL®-Mastic.