Usługi przeciwpożarowe: analizy cfd, pomiary szczelności wentylacyjnych i próby dymowe

Zdjęcie przedstawiające rękę trzymającą czytnik podczas badania szczelności instalacji. Czytnik ma niebieski wyświetlacz, na którym znajdują się cyfry i ikony.

 

Pomiary szczelności kanałów wentylacyjnych i oddymiających

Szczelność w instalacjach oddymiających ma kluczowy na prawidłową wydajność układu oraz skuteczność jego pracy. Kanały i szachty łączą wszystkie podzespoły w jeden system oraz pełnią rolę łącznika gwarantującego prawidłowy sposób usunięcia gazów pożarowych oraz ciepła pozwalając na bezpieczną ewakuację lub/i zapewniając bezpieczeństwo ekip ratowniczych Dopełnienie oferty stanową pomiary szczelności kanałów wentylacyjnych według/

PN-EN 12237:2005 „Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym"
PN-EN 1507:2007 
„Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności"

Jako uzupełnienie oferty wykonujemy pomiary wydajności instalacji wentylacyjnej oraz pomiary poziomu natężenia dźwięku wentylacji mechanicznej (pomiary hałasu)

Pomiary wykonywane są zgodnie z metodą określoną w normie PN-87/B-02156 „Akustyka budowlana. Metody pomiaru dźwięku A w budynkach”

Wszystkie pomiary wykonywane są poprzez ekipy posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz na urządzeniach pomiarowych kalibrowanych w akredytowanych lub notyfikowanych laboratoriach.

Próby z ciepłym dymem

Próby z zastosowaniem gorącego dymu znacznikowego wykonywane są w celu określenia poprawności i skuteczności instalacji oddymiającej, a także pomagają w jej kalibracji.

Dym z generatora jest nietoksyczny, nie pozostawia żadnych śladów czy osadów, jest odpory na działanie temperatury do 175 o C

Próby dymowe wykonuje się dla instalacji oddymiających w garażach, tunelach lub innych przestrzeniach wymagających weryfikacji skuteczności. Próba dymowa pokazuje kierunki przemieszczania się dymu oraz wystąpienie ewentualnego zadymienia na drogach ewakuacyjnych, które mogłoby zagrażać bezpiecznej ewakuacji. Podczas próby weryfkikacji może podlegać:

• prawidłowość działania systemu wykrywania pożaru oraz dektekcji i alrmowania

• sposób działania automatyki sterującej systemami bezpieczeństwa pożarowego,

(często po próbie systemy są regulowane, przesterowywane lub kalibrowane

• poprawność wykonania wydzieleń stałych, zbiorników dymu lub kurtyn dymowych

• prawidłowość integracji lub wysterowania poszczególnych sytemów ppoż.

• poprawność złożeń projektowych oraz wykonania systemu oddymiania

(wielkości oraz liczby punktów nawiewnych  oraz ich usytuowanie)

Próby z użyciem ciepłego dymu dają możliwość wykrycia usterek i błędów wykonania systemów ochrony przeciwpożarowej, które trudno jest wychwycić, wykonując uproszczone testy – jeszcze przed oddaniem budynku do użytkowania.

Anlizy CFD

Symulacje  komputerowe pożarów przy wykorzystaniu numerycznej mechaniki płynów CFD (Computational Fluid Dynamics) są jedna z lepszych metod na sprawdzenie  skuteczności zaprojektowanej instalacji oddymiającej lub/i pozwalają na poprawę przyjętego rozwiązania na początkowym etapie procesu budowlanego (koncepcja/projektowanie - dużo wcześniej przed realizacją inwestycji).  Obliczenia mechaniki płynów, pozwalaj na symulację sposobu rozprzestrzeniania się pożaru a tak naprawdę dymu i ciepła lub innego niebezpiecznego czynnika w określonej przestrzeni.

Analizy systemów wentylacji pożarowej (symulacje pożarów) to tylko jedno z wielu zastosowań programów Obliczeniowej Mechaniki Płynów (CFD). Programy CFD można zatem podzielić na programy ogólnego stosowania, oraz programy dedykowane do analiz

z określonych dziedzin. W zależności od danej inwestycji wykorzystujemy jedno z poniższych oprogramowani FDS, SMARTFIRE.

Etapy analizy CFD

Przygotowanie kompletnej analizy systemu wentylacji pożarowej z wykorzystaniem programów CFD jest procesem złożonym w który składają się poniższe czynności:

 • Analiza dokumentacji projektowej obiektu (architektura i instalacje)
 • Ocena przyjętych rozwiązań i założeńprojektowych
 • Zgłoszenie uwag i ewentualna korekta założeń projektowych.
 • Wykonanie modelu 3D
 • Ustanowienie kryteriów oceny systemu
 • Wykonanie symulacji
 • Obróbka wyników obliczeń
 • Podsumowanie wraz oceną wyników
 • Wnioski końcowe lub ponowne zgłoszenie uwag i ponowna korekta założeń projektowych

Wykorzystanie symulacji komputerowych w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego wymaga poprawnego doboru modeli fizycznych i warunków brzegowych oraz wyznaczenia celu analizy. Szczególne istotna jest weryfikacja obliczeń z pomiarami. Ogromne znaczenie ma też sposób prezentacji wyników – ma to być jednoznaczna ocena wyników analizy i potwierdzenie spełnienia przyjętych kryteriów oceny lub wskazanie metody czy rozwiązania technicznego pozwalającego na osiągnięcie tego stanu. Pamiętajmy że każda prezentacja  wyników powinna również zostać zawsze poparta przyjętymi założeniami i parametrami.

Oferujemy wykonanie analiz numerycznych CFD  dla systemów kontroli rozprzestrzenia się dymu i ciepła w obiektach takich jak:

 • garaże (systemy strumieniowe i kanałowe)
 • pasaże, jedno i wielokondygnacyjnych, atria
 • hale produkcyjne i magazynowe
 • budynki biurowe, użyteczności publicznej, szpitale (oddymianie pionowych -klatki i poziomych-korytarze dróg ewakuacyjnych 
 • tunele drogowe i kolejowe
 • potwierdzamy skuteczności działania systemów różnicowania ciśnienia w budynkach wysokich i wysokościowych