Urządzenia przeciwwybuchowe – systemy instalacji przeciwwybuchowych

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe to szczególny obszar w ochronie przeciwpożarowej. Jego brak bardzo często może spowodować poważne w skutkach wypadki oraz wielkie straty. Jednym z podstawowych sposobów na zabezpieczenie przestrzeni zagrożonej wybuchem jest odciążanie wybuchu. System funkcjonuje na zasadzie wyprowadzenia skutków wybuchu (najczęściej ciśnienia) poprzez układ odpowietrzający poza budynek. W efekcie ciśnienie wewnątrz strefy zostaje zredukowane do bezpiecznej wartości.

Z instalacjami przeciwwybuchowymi najczęściej mamy do czynienia w budownictwie przemysłowym. Dla urządzeń przeciwpożarowych, oprócz odporności na ogień i wymagań dla danego urządzenia, wymagane są dodatkowe funkcjonalności np. zgodność z:

  • Dyrektywą Atex 2014/34/, 
  • normami np. PN-EN 13463-1:2009 „Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 1: Podstawowe założenia i wymagania”.

Urządzenia przeciwwybuchowe – system tłumienia wybuchów

Wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania odciążenia wybuchu poza chronione urządzenie (tzn. wewnątrz budynków) stosuje się tłumienie wybuchu. System tłumienia wybuchu opiera się na detekcji początkowej fazy wybuchu oraz dostarczeniu środka tłumiącego do wnętrza chronionej przestrzeni. W ten sposób wybuch zostaje stłumiony natychmiast po zapłonie atmosfery wybuchowej. 

System tłumienia wybuchu zapobiega powstawaniu niszczącego ciśnienia oraz nie dopuszcza do powstania pożaru. Systemy tłumienia oraz odciążania niwelują skutki wybuchu, chroniąc instalację lub strefę przed zniszczeniem. Jednak przy zabezpieczaniu urządzeń czy linii technologicznych może dojść do sytuacji, kiedy skutki wybuchu w postaci fali ognia i ciśnienia mogą rozprzestrzeniać się poprzez układ rur czy kanałów.

Projektowanie systemu instalacji przeciwwybuchowej

Ponieważ istnieje wiele gałęzi przemysłu i nie ma dwóch takich samych linii technologicznych, do każdego zagadnienia podchodzimy indywidualnie. Prace nad projektem instalacji przeciwwybuchowej są zawsze poprzedzone poniższymi działaniami.

Zaczynamy od wykonania wizji na obiekcie lub wykonujemy audyt na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej i technologii. W ten sposób powstaje Ocena Ryzyka Wybuchu. Przystępujemy do identyfikacji zagrożeń, dla których należy podjąć bezzwłoczne działania. Następnie uzgadniamy razem z Inwestorem koncepcję instalacji. Dopiero na tej podstawie są dobierane odpowiednie urządzenia i systemy, które uwzględniamy w opracowywanych projektach wykonawczych.

Po opracowaniu projektów przedstawiamy kosztorys inwestorski dotyczący proponowanych rozwiązań. Po zrealizowaniu instalacji przeciwwybuchowej przez firmę wykonawczą możemy sprawdzić poprawność wykonania i działania zaprojektowanych elementów systemu. Etapem końcowym jest ponowne wykonanie Oceny Ryzyka Wybuchu z uwzględnieniem nowo wykonanej instalacji. 

Zobacz także >> Systemy różnicowania ciśnień