Systemy instalacji przeciwwybuchowych

Najczęściej z instalacjami przeciwwybuchowymi mamy do czynienia w  budownictwie przemysłowym. Dla urządzeń przeciwpożarowych, oprócz odporności na ogień i wymagań dla danego urządzenia - wymagane są dodatkowe funkcjonalności np. zgodność z Dyrektywą  Atex 2014/34/ lub/ i z normami np.  PN-EN 13463-1:2009 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 1: Podstawowe założenia i wymagania. Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe to szczególny obszar w ochronie przeciwpożarowej. Bardzo często może wiązać się z bardzo poważnymi w skutkach wypadkami oraz wielkimi stratami. Jednym z podstawowych sposobów na zabezpieczenie przestrzeni zagrożonej wybuchem jest odciążanie wybuchu.  System funkcjonuje na zasadzie  wyprowadzenia skutków wybuchu (najczęściej ciśnienia) poprzez układ odpowietrzający, poza budynek. W efekcie czego ciśnienie wewnątrz strefy zostaje zredukowane do wartości bezpiecznej.

System tłumienia wybuchów

Wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania odciążenia wybuchu poza chronione urządzenie tzn. wewnątrz budynków stosuję się tłumienie wybuchu. System tłumienia opiera się o  detekcję początkowej fazy wybuchu oraz dostarczenia środka tłumiącego do wnętrza chronionej przestrzeni. W ten sposób wybuch zostaje stłumiony natychmiast po zapłonie atmosfery wybuchowej. Zapobiega powstawaniu niszczącego ciśnienia oraz pożaru. Instalacje tłumienia wybuchu jako jedyne całkowicie niwelują skutki wybuchu oraz nie dopuszczają do powstania pożaru. Systemy tłumienia oraz odciążania niwelują skutki wybuchu do bezpiecznego poziomu, chroniąc instalację lub strefę przed zniszczeniem. Jednak kiedy mówimy np. o zabezpieczaniu urządzeń czy linii technologicznych może dojść do sytuacji kiedy skutki wybuchu w postaci fali ognia i ciśnienia mogą rozprzestrzeniać się poprzez układ rur czy kanałów.

Projektowanie systemu instalacji przeciwwybuchowej

Ponieważ istnieje wiele gałęzi przemysłu i nie ma idealnych dwóch takich samych linii technologicznych do każdego zagadnienia podchodzimy indywidualnie. Prace projektowe poprzedzone są zawsze poniższymi działaniami

Zaczynamy od wykonania wizji na obiekcie lub wykonujemy audyt na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej i technologii. Na tej podstawie powstaje  Ocena Ryzyka Wybuchu Kolejno przystępujemy  do identyfikacji zagrożeń  dla których należy podjąć bezzwłoczne działania. Następnie w uzgodnieniu z Inwestorem uzgadniamy koncepcję instalacji. Dopiero na tej podstawie dobierane są odpowiednie urządzenia i systemy na podstawie których opracowujemy projekty wykonawcze. Po opracowaniu projektów zawsze  przedstawiamy kosztorys inwestorki odnośnie zaprojektowanych rozwiązań. Po wykonaniu instalacji przez firmę wykonawczą możemy sprawdzić poprawność wykonania i działania zaprojektowanych systemu. Etapem końcowym jest ponowne  wykonanie  Oceny Ryzyka Wybuchu z uwzględnieniem nowo wykonanej instalacji.