Projekty instalacji oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych

Zdjęcie. Schody w budynku w dół. Po lewej stronie poręcz. Góra kadru jest wypełniona dymem. Na dole, z pomieszczenia po prawej stronie wydobywają się płomienie, dalsze przejście w dół jest zablokowane przez płomienie. Na ścianie za płomieniami wisi czerwona gaśnica.

 

System oddymiania grawitacyjnego jest najprostszą instalacją odymiania, która wykorzystuje zjawisko konwekcji czyli unoszenia się cieplejszych gazów. Mówiąc o oddymianiu grawitacyjnym najczęściej mówimy o oddymianiu pionowych dróg ewakuacyjnych.  Oddymianie wykorzystuje najczęściej klapę dymową lub ścienne urządzenie oddymiające w najwyższej części klatki schodowej oraz napływ powietrza realizowany przez otwory kompensacyjne w dolnej części klatki schodowej.

Wzrost temperatury powietrza ze względu na duże strumienie ciepła wywołane pożarem powoduje zmianę gęstości powietrza w strefie spalania, która jest mniejsze w stosunku do gęstości powietrza otaczającego miejsce pożaru. To powoduje naturalny ruch mas powietrza otaczającego (o większej gęstości) do wytworzonej kolumny konwekcyjnej dymu. ocierające do przestrzeni oddymianej powietrze z   z zewnątrz w wyniku odbierania ciepła z pożaru (źródła ciepła) poprzez konwekcję i promieniowanie podgrzewa się, miesza się w wyniku turbulencji z powietrzem wewnętrznym, a następnie unosi się do góry.

Oddymianie grawitacyjne – wytyczne

Podstawowe wymagania dla projektowania systemu grawitacyjnego zawiera norma PN-B-02877-4/Az1:2006 według której wymagana powierzchnia czynna klap dymowych na klatce schodowej budynków niskich i średniowysokich nie może być mniejsza niż  5% powierzchni rzutu poziomego podłogi tej klatki schodowej. Dodatkowym uwarunkowaniem jest fakt, że w budynkach niskich i średniowysokich powierzchnia jednego otworu pod klapę dymową nie może być mniejsza niż 1,0 m2. Ważnym aspektem jest również to, że Klapy dymowe na kl. schodowych powinny być wyposażone w urządzenia do automatycznego i ręcznego uruchomienia. Projektując odymianie grawitacyjne projektanci często opierają się o wytyczne CNBOP–PIB W-0003 „Systemy oddymiania klatek schodowych”