Rozwiązania dla szpitali

Zdjęcie przestawia budynek szpitala Sid Walkins Building 

Decyzje o dostosowaniu zakładów opieki medycznej do obowiązujących przepisów ppoż. często odkładane są w czasie z uwagi na problemy związane z finansowaniem tego typu inwestycji. Taka praktyka stanowi jednak zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno pacjentów, jak i personelu.

Usługa proponowana przez firmę Promat polega na połączniu współpracy trzech podmiotów: firmy Promat TOP jako projektanta/rzeczoznawcy, Generalnego Wykonawcy, który wykona przystosowanie (roboty budowlane i instalacyjne) oraz finansującego – instytucji z grupy bankowej.

Ważnym aspektem jest powstanie jednego, spójnego projektu dla całego szpitala, który można realizować etapami rozkładając w czasie. Eliminuje to problemy z integracją i kompatybilnością systemów, tak jak się to dzieje w przypadku modernizacji poszczególnych oddziałów czy pięter – przygotowując odrębne projekty dla poszczególnych zakresów.

Owo dostosowanie będzie wiązać się często nie tylko z robotami instalacyjnymi, ale z również ze sporym zakresem robót budowlanych, np. z dobudowaniem nowych klatek czy szybów windowych, przebudową poziomych dróg ewakuacyjnych, czy biernym wydzieleniem stref pożarowych. Często też inwestycje takie będzie można połączyć również np. z poprawą energochłonności budynków, co pozwala na dodatkowe pozyskanie środków zewnętrznych (poza finasowaniem). W przypadku szpitali, często takie dostosowanie łączone jest z termomodernizacją.

Pomimo, że do szpitali wpływają środki z UE, często okazuje się, że nie są one wystarczające. Dlatego jednostki często zmuszone są albo do odłożenia inwestycji, albo do znalezienia innej formy wsparcia. Często również możliwość pozyskania zewnętrznego finasowania może przybliżyć pozyskanie właśnie unijnych środków. Przy współpracy z firmami należącymi go grup bankowych, jesteśmy w stanie pozyskać bezpieczne finasowanie inwestycji związanej z dostosowaniem szpitala.

Zdjęcie przestawia budynek szpitala Sid Walkins Building 

Stosując holistyczne podejście do tematyki ochrony przeciwpożarowej dla obiektów służby zdrowia możemy zaproponować usługę - plan przystosowania do aktualnie obowiązujących przepisów ppoż. dla szpitali według poniższego, najczęściej spotykanego schematu działań:

  • Wizja lokalna i inwentaryzacja, podczas której możliwa jest ocena stanu technicznego budynku pod kątem spełnienia wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej; dostępność i funkcjonalność istniejących już systemów, zebranie dokumentacji archiwalnej, istniejących decyzji administracyjnych z komend PSP, ekspertyz
  • Na podstawie wizji i zebranej dokumentacji przygotowywana jest własna ekspertyza
  • Lub/i warunki ochrony przeciwpożarowej dla budynku jeśli ich nie ma
  • Po wykonaniu ekspertyzy, opracowuje się koncepcję dla całego budynku szpitala – wspólnie z właścicielem/ użytkownikiem ustalany jest sposób postępowania w celu zalegalizowania stwierdzonych nieprawidłowości lub ich usunięcia. ( zwłaszcza jeśli jedyną możliwością jest przebudowa lub dobudowa).
  • Na postawie koncepcji przygotowywane projekty wykonawcze i kosztorysy

Użytkownik decyduje na przestrzeni ilu lat i w ilu postępowaniach będzie chciał dostosować budynek (uwzględniając harmonogram inwestycji i remontów na najbliższe lata). Generalny Wykonawca w tej strukturze odpowiedzialny jest za fizyczne wykonanie projektów, a finansujący odpowiedzialny za dobór odpowiedniego instrumentu finansowego oraz sfinansowanie etapu projektowego oraz wykonawczych.

Zapraszamy do kontakt